Disclaimer spelletjesplek.nl
Lees voor het gebruik van deze website eerst onze disclaimer:

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  de webpagina: www.spelletjesplek.nl
  de uitgever: 0 Euro.nl internet diensten;
  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • 2.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3.De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • 4.De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • 5.De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • 6.De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • 7.Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • 8.Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • 9.De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • 10.U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • 11.Copyright Spellen. Voor het plaatsen van de spellen op onze website, hebben wij toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyright houders. Een groot deel van de door ons geplaatste spellen mag zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden. Voor een aantal spelletjes hebben we echter geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op internet deze informatie niet of niet meer achterhalen. Sommige van deze spelletjes mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt, met in achtneming van een aantal randvoorwaarden. Voor zover wij dat kunnen beoordelen hebben wij aan deze randvoorwaarden voldaan. Wij veranderen geen broncode van spellen en vermeldingen van credithouders, merknaam, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd. De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via ons contact formulier. Indien uw bezwaar redelijk dan wel begrijpelijk is zal de naar het betreffende spelletje z.s.m. worden verwijderd van onze website. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.


 •